OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Firmy STADAM Adam Statkiewicz

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których dostawca i sprzedawcą jest Firma STADAM Adam Statkiewicz (zwanej dalej Firma STADAM) z siedzibą w Białogardzie, ul. Lutyków 9, 78-200 Białogard, zarejestrowana w CEIDG pod nr NIP 6721733635.
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Firma STADAM w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Firmy STADAM lub na stronie internetowej www.stadam.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
 1. Sprzedający – Firma STADAM Adam Statkiewicz, ul. Lutyków 9, 78-200 Białogard, NIP 6721733635, REGON: 331247750.
 2. Kupujący – podmiot będący nabywcą materiałów, produktów i usług oferowanych przez Firmę STADAM.
 3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e–mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
  1. Nazwę Kupującego – wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer NIP lub odpowiednik,
  3. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
  4. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
  5. Ilość zamówionego towaru,
  6. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 OWS.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

§ 4

 1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami są orientacyjnymi terminami dostawy, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia losowe, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy dostawcy, niedobory materiałowych lub surowcowych. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 5.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności/szkody.
 7. Jeżeli Klient przyjął przesyłkę to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lub szkody powstałe wskutek lub w związku z transportem przesyłki. W takim przypadku Klient powinien zgłosić swoje roszczenia podmiotowi, który wykonał usługę transportu przesyłki.
 8. W przypadku stwierdzenie uszkodzenia towaru w późniejszym terminie (tj. po dostarczeniu go i oddaleniu się przewoźnika) Firma STADAM zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia reklamacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży.
 2. Gwarancja Dostawcy nie obejmuje wad spowodowanych zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania, nieodpowiednią konserwacją czy wadliwą naprawą po dostawie dokonaną przez podmiot nieuprawniony, modyfikacjami wprowadzonymi przez Kupującego lub inny Podmiot powiązany z Kupującym lub, z zastrzeżeniem przypadków, w których Sprzedający został poinformowany o dokonanych modyfikacjach i nie zgłosił sprzeciwu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia, oraz przypadków niezastosowania się do instrukcji operacyjnych.

§ 9

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.    

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.    

§ 11

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.